تازه ها

ثبت نام به مدت محدود با شهریه آموزش و پرورش


توجه*******توجه

از آوردن کودک بیمارتان به مهد جداً خود داری نمائید.
کودک شما در این مواقع به استراحت و آرامش نیاز دارد.


آموزش زبان انگلیسی به همراه بازی و فلش کارت


ثبت نام به مدت محدود با شهریه آموزش و پرورش


توجه*******توجه

از آوردن کودک بیمارتان به مهد جداً خود داری نمائید.
کودک شما در این مواقع به استراحت و آرامش نیاز دارد.


آموزش زبان انگلیسی به همراه بازی و فلش کارت


ثبت نام به مدت محدود با شهریه آموزش و پرورش


توجه*******توجه

از آوردن کودک بیمارتان به مهد جداً خود داری نمائید.
کودک شما در این مواقع به استراحت و آرامش نیاز دارد.


آموزش زبان انگلیسی به همراه بازی و فلش کارت


ثبت نام به مدت محدود با شهریه آموزش و پرورش


توجه*******توجه

از آوردن کودک بیمارتان به مهد جداً خود داری نمائید.
کودک شما در این مواقع به استراحت و آرامش نیاز دارد.


آموزش زبان انگلیسی به همراه بازی و فلش کارت


ثبت نام به مدت محدود با شهریه آموزش و پرورش


توجه*******توجه

از آوردن کودک بیمارتان به مهد جداً خود داری نمائید.
کودک شما در این مواقع به استراحت و آرامش نیاز دارد.


آموزش زبان انگلیسی به همراه بازی و فلش کارت


ثبت نام به مدت محدود با شهریه آموزش و پرورش


توجه*******توجه

از آوردن کودک بیمارتان به مهد جداً خود داری نمائید.
کودک شما در این مواقع به استراحت و آرامش نیاز دارد.


آموزش زبان انگلیسی به همراه بازی و فلش کارت


ثبت نام به مدت محدود با شهریه آموزش و پرورش


توجه*******توجه

از آوردن کودک بیمارتان به مهد جداً خود داری نمائید.
کودک شما در این مواقع به استراحت و آرامش نیاز دارد.


آموزش زبان انگلیسی به همراه بازی و فلش کارت


ثبت نام به مدت محدود با شهریه آموزش و پرورش


توجه*******توجه

از آوردن کودک بیمارتان به مهد جداً خود داری نمائید.
کودک شما در این مواقع به استراحت و آرامش نیاز دارد.


آموزش زبان انگلیسی به همراه بازی و فلش کارتورود/ثبت نام

This Browser is not good enough to show HTML5 canvas. Switch to a better browser (Chrome, Firefox, IE9, Safari etc) to view the contect of this module properly

 

  آدرس مهد : آیت الله کاشانی،بلوار اباذر،خیابان شالی،پلاک 118

 تلفن : 17-44022516

 پست الکترونیکی:

shoari@asemaneabimahd.ir